16 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อำนาจ

แต่ด้วยวิญญาณของเรา

ถอดความจากเศคาริยาห์  4:6

hostZech-4-6