16 พฤษภาคม 2015 มาเชื่อพระเจ้าเถอะ

มวลมนุษย์ทั้งแผ่นดิน จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด

เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

ถอดความจาก สดุดี 45:22 

kon