16 พฤษภาคม 2016 ลองคิดซิ

เป็นไปได้ไหมที่พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด? 

ถอดความจาก ยอห์น 4:29

john-4-27-29-Daily2016_5_16