16 พฤษภาคม 2018 สงสัยก็ถาม

ยอห์นจึงให้ศิษย์ทั้งสองคนไปถามพระเยซู

“ท่านเป็นผู้ที่จะมา หรือเราจะต้องคอยผู้อื่น”

ถอดความจาก ลูกา 7:19

Luke7-18-20