16 มกราคม 2018 สงสัยกันไป

ทุกคนสงสัยว่า ยอห์นคือ พระเมสสิยาห์ที่

พวกเขารอคอยหรือไม่

ถอดความจาก ลูกา 3:15
luke3 15M