16 มิถุนายน 2015 อยู่เพื่อหนุนใจ

เปาโลกับบารนาบัส อยู่ต่อในเมืองนั้นอีกนานทีเดียว 

ถอดความจาก กิจการ 14:28
Daily2015_6_16