17 กรกฎาคม 2016 ขอยกยอพระเกียรติ

ข้าแต่องค์พระเจ้า  ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน 

ฉันจะยกยอพระเกียรติ  ฉันจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 25:1