17 กันยายน 2015 แผนเดินทาง

เกิดความวุ่นวายขึ้น เหตุจากทางของพระเจ้าที่พวกเขาประกาศ

ถอดความจาก กิจการ 19:23
Daily2015_9_-17act19-21-23-1