18 กันยายน 2018 เมื่อขอจากพระบิดา

พระบิดาในสวรรค์จะประทาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่ทูลขอจากพระองค์​

ถอดความจาก ลูกา 11:13

MobileLuke11_11-13