17 กุมภาพันธ์ 2017 เชื่อแล้วว่า…

เรารู้ว่า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอบถามพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 16:30

john16-29-31-Daily2017_2_17