17 กุมภาพันธ์ 2019 พระเจ้าตลอดกาล

องค์ทรงธรรมผู้ดำรงนิรันดร์ (พระยาห์เวห์) คือพระเจ้าตลอดกาล

ถอดความจาก อิสยาห์ 40:28

Namesof-Gfeb1719Is40-28