17 ตุลาคม 2017 ฟังแล้ว!

พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว!

ถอดความจาก ลูกา 1:13

Lu1 10-14

Lu1 15-17