17 พฤศจิกายน 2016 ข้าเห็นกับตา

ผู้คนจึงตามพระเยซูเพราะได้ยินเรื่องหมายสำคัญเหล่านั้น

 ถอดความจาก ยอห์น 12:18

john12-17-19-Daily2016_11_17