17 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล

เพราะว่า พระองค์ทรงมาเยี่ยม และทรงไถ่คนของพระองค์ 

ถอดความจากลูกา 1:68

Luke1 67-72