17 พฤษภาคม 2018 อาจไม่ตรงใจ

คนที่ไม่เสียความเชื่อ (ในพระเจ้า) ไป

เพราะเรา ก็เป็นสุข

ถอดความจาก ลูกา 7:23

Luke7-21-23