17 มกราคม 2017 อยู่ในกันและกัน

เราเป็นต้นองุ่น เจ้าเป็นกิ่งก้าน

คนที่เข้าอยู่ในเรา เราอยู่ในเขา

ก็จะเกิดผลมาก

ถอดความจาก ยอห์น 15:5

 

john15-4-5-Daily2017_1_17