17 มกราคม 2018 ท่านใหญ่กว่าเรา

พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยไฟ

ถอดความจาก ลูกา 1:16

luke3 16