17 มิถุนายน 2015 ยอมไม่ได้

เปาโลและบารนาบัสโต้แย้งคำสอนนั้นอย่างรุนแรง

ถอดความจาก กิจการ 15:2

Daily2015_6_17