17 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

บุตรมนุษย์จะไปตามที่ทรงถูกกำหนดไว้

แต่หายนะจะมีแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์

ถอดความจาก ลูกา 22:22
MobileLuke22 v-22-23