17 มีนาคม 2016 คำพยานของยอห์น

ข้าได้เห็นและเป็นพยานว่า พระองค์คือพระบุตรพระเจ้า

 ถอดความจาก ยอห์น 1:34

john-1-32-34-Daily2016_3_17