17 มีนาคม 2018 องค์พระเจ้านิรันดร์

องค์พระผู้เป็นเจ้า  ทรงเป็นที่พึ่งของเรา

ชั่วอายุคนแล้ว ชั่วอายุคนเล่า

ทรงเป็นพระเจ้าจากนิรันดร์กาลจวบจนนิรันดร์กาล

ก่อนที่จะสร้างภูเขา แผ่นดิน และโลกนี้

ถอดความจาก สดุดี 90:1-2

IMG_6865