17 สิงหาคม 2018 จดทะเบียนแล้ว

แต่จงชื่นชมยินดีเพราะชื่อของพวกเจ้าถูกจดไว้ในสวรรค์แล้ว

ถอดความจาก ลูกา 10:20

MobileLuke10-18-20