17 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

เมื่อพระเยซูทรงมองไปที่ฝูงชน

ก็ทรงสงสารพวกเขายิ่งนัก

ถอดความจากมัทธิว 9:36

Yahweh-roiAug1719-Mat9-36