17 เมษายน 2015 คำบอกล่วงหน้า

อากาบัสกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า 

จะมีการกันดารอาหารทั่วแผ่นดิน

ถอดความจาก กิจการ 11:28

Daily2015_4_17