24 เมษายน 2016 ถวายแด่พระเจ้า

ใครจะพรรณาพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
หรือใครจะแสดงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วนได้

ถอดความจาก สดุดี 106:2