17 เมษายน 2016 ถวายโมทนาพระคุณ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐยิ่ง

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรง ยืนยง ตลอดไป

ถอดความจากสดุดี 106:1