17 เมษายน 2018 เหมือนพระบิดา

จงมีใจเมตตาเหมือนอย่างพระบิดาของเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 6:36

luke6-35-36