18 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าเฮโรด

เฮโรดถามพระเยซูหลายเรื่อง แต่พระองค์ไม่ได้ตอบเขาเลย

ถอดความจากลูกา 23:9

Luke23-mobile-v9-12