18 กันยายน 2016 พระเจ้าผู้ซื่อตรง

พระเจ้าผู้ทรงเรียกเธอ ทรงซื่อตรง 

และจะทรงทำตามที่ได้ตรัสไว้ ให้สำเร็จ

ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:24