18 กุมภาพันธ์ 2016 เหตุผลที่ถูกจับ

ที่ข้าต้องถูกล่ามโซ่อยู่ก็เป็นเพราะเรื่องความหวังของอิสราเอล  

ถอดความจาก กิจการ 28:20

Daily2016_2_-18act28-20-22