18 กุมภาพันธ์ 2017 ขอบคุณไม่หยุด

เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า

ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดเพราะท่าน และเฝ้าอธิษฐานเพื่อท่าน

ถอดความจาก เอเฟซัส 1:15

IMG_6655