18 ตุลาคม 2015

จงดำรงอยู่ในพระเยซูสืบไป  เพื่อว่า เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ

เราจะมั่นใจ และไม่ละอายต่อพระพักตร์พระองค์ 

ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:28