18 ตุลาคม 2017 ถ้าไม่เชื่อ…

พระเจ้าทรงใช้เรามา เพื่อนำข่าวดีมาบอกท่าน

ถอดความจาก ลูกา 1:19

Lu1 18-20

Lu1 21-23