18 พฤศจิกายน 2015 แน่ใจในการดำเนินชีวิต

ข้าได้ใช้ชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้า

ข้ารู้ในใจว่าทำอย่างถูกต้องมาจนทุกวันนี้

 ถอดความจากกิจการ 23: 1

Daily2015_11_-18act23-1-2