18 พฤศจิกายน 2017 เกินคาดคิด

ขอถวายพระเกียรติ พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำเกินกว่าที่เราทูลขอ

หรือคาดคิดได้ ตามฤทธิ์เดชของพระองค์ ซึ่งทำการอยู่ในตัวเรา

ถอดความจาก เอเฟซัส 3:21

tete