18 พฤษภาคม 2015 ตามสัญญา

พระเจ้าได้ประทานพระผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซู…ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้

ถอดความจาก กิจการ 13:23

Daily2015_5_18