18 พฤษภาคม 2016 ทำตามพระทัย

อาหารของเราคือ ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 

ถอดความจากยอห์น 4:34

john-4-34-35-Daily2016_5_18