18 พฤษภาคม 2017 ทำเหมือนกัน

พระบิดาทรงส่งเรามาเช่นไร  เราก็จะส่งเจ้าออกไปเช่นนั้น

ถอดความจาก ยอห์น 20:19ข-21

john-20-19b-21Daily2017_5_18