18 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

เราจึงถวายสรรเสริญแด่องค์ผู้สูงสุด

ถอดความจาก ดาเนียล 4:34

Namesof-G1819-Dan4