18 มกราคม 2016 คำที่อยู่ในเรา

หากเจ้าอยู่ในเรา และคำของเราอยู่ในเจ้า 

เจ้าจะขอสิ่งที่ต้องการ ก็จะสำเร็จ

ถอดความจาก ยอห์น 15:7

john15-6-8-Daily2017_1_18