18 มกราคม 2018 ถือพลั่วอยู่

แต่ส่วนแกลบ.. 

พระองค์จะทรงเผาด้วยไฟที่ไม่ดับเลย

ถอดความจาก ลูกา 3:17

luke3 17-18