18 มกราคม 2019 เรื่องความซื่อสัตย์

คนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็ก ๆ จะซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ด้วย

ถอดความจาก ลูกา 16:10

mobile-Luke16v10-12