18 มิถุนายน 2016 มองที่พระองค์

ตาของทุกชีวิตมองไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ประทานอาหารในเวลาที่เหมาะสม

ถอดความจาก สดุดี 145:15

???????????????????????????????