18 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

คนที่จะเป็นใหญ่ต้องเป็นอย่างเด็ก

คนที่เป็นนานจะต้องรับใช้

ถอดความจาก ลูกา 22:26

MobileLuke22-v-24-26