20 สิงหาคม 2018 ปิด-เปิด

ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนเก่ง คนฉลาด แต่ทรงเปิดเผยให้เด็กเล็ก ๆ

MobileLuke10-21ถอดความจากลูกา 10:21