18 เมษายน 2013 โปรดส่งข้าไป

และข้าก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสว่า

“เราจะส่งใครไป  และใครจะไปแทนเรา?”   

แล้วข้าตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่

โปรดส่งข้าพระองค์ไปเถิด พระเจ้าข้า”  

ถอดความจากอิสยาห์ 6:8
Daily2013_4_16_3

อิสยาห์พร้อมที่จะไปตามคำสั่งของพระเจ้า

แต่ที่สำคัญคือ พระเจ้าได้บอกเขาว่า คนที่เขาไปพูดด้วยนั้น จะไม่ฟังเขา

หรือพยายามฟังเท่าไร ก็จะไม่เข้าใจ

ดูแล้วดูอีก  ก็มองไม่เห็น

นานเท่าไรที่จะต้องกล่าวคำของพระเจ้าทั้ง ๆ ที่คนไม่เข้าใจ….

พระองค์ตรัสว่า “จนกว่าเมืองจะร้างเปล่า ไม่มีคนอาศัย และบ้านไม่มีคนอยู่ แผ่นดินกลายเป็นที่รกร้าง
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งทุกคนไปยังแดนไกล แผ่นดินถูกทิ้งร้างจนหมดสิ้น    

พระเจ้าทรงบอกอิสยาห์ว่า ยากที่จะมีคนเห็น ได้ยิน และเข้าใจสิ่งที่อิสยาห์เตือนสติ

จนกระทั่งพวกเขาต้องรับผลแห่งการกระทำของตนเอง 

เพื่อน ๆ ครับ พวกเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลย  เมื่อพระเจ้าตรัสอะไรกับเราก็หูผึ่งฟัง  และเชื่อฟัง จะปลอดภัยที่สุด