19 กรกฎาคม 2015 ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่

ฤทธานุภาพเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระบารมียิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล

ฤทธานุภาพของพระองค์ปรากฏยิ่งใหญ่ในท้องฟ้า

ถอดความจาก สดุดี 68:34