19 กุมภาพันธ์ 2016 เชื่อและไม่เชื่อ

สิ่งที่เปาโลกล่าวนั้น ทำให้บางคนเชื่อ บ้างก็ไม่เชื่อ 

  ถอดความจาก กิจการ 28:24

Daily2016_2_-19act28-23-24