19 กุมภาพันธ์ 2017 รอดด้วยพระคุณ

ทรงให้เรามีชีวิตกับพระคริสต์ 

แม้เมื่อเราได้ตายในความบาป 

คือเราทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ

ถอดความจาก เอเฟซัส 2:5