19 ธันวาคม 2016 คนทรยศ

เราบอกเจ้าจริง ๆ ว่า คนหนึ่งในพวกเจ้าจะทรยศเรา

ถอดความจาก ยอห์น 13:21

john13-21-23-Daily2016_12_19-1